លក្ខណៈសឡាតរបស់ណាហ្ពីមូហាំម៉ាត់សល់ឡល់ឡោះអាឡៃវ៉ាសល់ឡាំ

Share this book                  صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: لوحة مصورة باللغة الكمبودية من إعداد فضيلة الشيخ الدكتور هيثم سرحان، فيها ملخص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها مع الصور التوضيحية. ការពិពណ៌នាអំពីការអធិស្ឋានរបស់ព្យាការី សុលលុលឡ៍ហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាល់ឡាំ៖ ផ្ទាំងរូបភាពជាភាសារខ្មែរ រៀបចំដោយ សៃហ្គ បណ្ឌិត ហៃសាំ ពិន សារហាន ដែលជាសេចក្តីសង្ខេបនៃការពិពណ៌នានៃការអធិស្ឋានរបស់ព្យាការី សុលលុលឡ៍ហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាល់ឡាំ ចាប់ពីការតឹកបៀររហូតដល់អោយសាឡាម ដូចជាអ្នកឃើញវាជាមួយនឹងរូបភាពយ៉ាងច្បាស់លាស់។

លក្ខណៈសឡាតរបស់ណាហ្ពីមូហាំម៉ាត់សល់ឡល់ឡោះអាឡៃវ៉ាសល់ឡាំ Read More »