Bi Anabi sen kirun Ike Olohun ati Ola olohun koma ba

Share this book                  Apejuwe bi Anabi sen kirun, Ikẹ Olọhun ati ọla rẹ ko maa baa: Aworan rẹ ni ede Yoruba Sheikh Dr. Haitham Sarhan lo pese rẹ, On bẹ ninu ẹ, ọrọ ṣoki nipa apejuwe bi Anabi sen kirun, Ikẹ Olọhun ati ọla rẹ ko maa baa, lati ibi kabara titi de ibi salamọ, […]

Bi Anabi sen kirun Ike Olohun ati Ola olohun koma ba Read More »