اخلاق مسلمان

اخلاق مسلمان

اخلاق المسلم اخلاق مسلمان اسم اللغة فارسی و لا تعتدوا. از حد تجاوز نکنید و لا تعثوا في الأرض مفسدين. و در زمین به تباهی مکوشید و لا تلبسوا الحق بالباطل و حق را با باطل میامیزید و لا تقف ما ليس لك به علم و چیزی را که به آن علم نداری را پیروی نکن و لا تمش في الأرض مرحا و در زمین با تکبر...

Read More
FileAction
فارسی-أخلاق المسلمViewDownload
أخلاق المسلمDownload
Internal PDF Viewer
اخلاق مسلمان
FAST DOWNLOAD

اخلاق مسلمان

Scan QR Code | Use a QR Code Scanner to fast download directly to your mobile device

Downloads
Scroll to Top