ලබන අඟහරුවාදා මුහර්‍රම් මස ආෂූරා උපවාස දිනයයි 16/07/2024

ලබන අඟහරුවාදා මුහර්‍රම් මස ආෂූරා උපවාස දිනයයි 16/07/2024

ලබන අඟහරුවාදා මුහර්‍රම් මස ආෂූරා උපවාස දිනයයි 16/07/2024 # එහි මහිමය : සහීහ් මුස්ලිම් ග්‍රන්ථයේ තහවුරු වී තිබෙන පරිදි මෙහි උපවාස කිරීම ගෙවීගිය වසරේ පාපයන් කමා කරයි. නවවන දිනය ( 15/07/2024) සමග හෝ එකළොස්වන දිනය...

Read More
FileAction
photo_٢٠٢٤-٠٧-٠٦_٢٠-٥١-٤٣.jpgDownload
Internal PDF Viewer
ලබන අඟහරුවාදා මුහර්‍රම් මස ආෂූරා උපවාස දිනයයි  16/07/2024
FAST DOWNLOAD

ලබන අඟහරුවාදා මුහර්‍රම් මස ආෂූරා උපවාස දිනයයි 16/07/2024

Scan QR Code | Use a QR Code Scanner to fast download directly to your mobile device

Downloads
Scroll to Top