راځۍ زده کړه وکړو

راځۍ زده کړه وکړو

راځۍ زده کړه وکړو د پښتو ژبه لیکوال: دکتور هیثم سرحان په مسجد نبوي کې پخوانی مدرس, او په معهد السنة باندې نظارت کوونکی. د چاپ كولو او نشرولو حقوق د هر چا لپاره شته دى راځئ چې زده کړو: په پشتو ژبه کې یو کتاب چې د ډاکټر هیثم سرحان لخوا لیکل شوی، موخه او هدف یې دا دى چې مسلمان ماشوم ته د...

Read More
FileAction
لغة البشتوViewDownload 
Internal PDF Viewer
راځۍ زده کړه وکړو
FAST DOWNLOAD

راځۍ زده کړه وکړو

Scan QR Code | Use a QR Code Scanner to fast download directly to your mobile device

Downloads
Scroll to Top
Scroll to Top