Tóm lược các quyền lợi mà bản năng kêu gọi và được thừa nhận bởi luật Shari’ah bằng tiếng Ả-rập của Ibnu ‘Uthaimin – Ro hi ma hul lo hu ta‘a laa –

Tóm lược các quyền lợi mà bản năng kêu gọi và được thừa nhận bởi luật Shari’ah bằng tiếng Ả-rập của Ibnu ‘Uthaimin – Ro hi ma hul lo hu ta‘a laa –

Tóm tắt bằng tiếng Việt các quyền được định đoạt bởi Fitrah(bản năng/ thiên chức) và được Shari’ah (luật Islam) phê duyệt. Bởi Ibn Uthaymeen - Cầu xin Allah thương xót ông. 1ـ حقُّ الله تعالى أن تعبده وحده لا شريك له، وتكون عبدًا متذللا خاضعا له، ممتثلا لأمره، مجتنباً لنهيه، مصدِّقا بخبره، عقيدة مثلى، وإيمانٌ بالحق، وعمل صالح...

Read More
FileAction
الحقوق قراءة - فيتناميViewDownload 
الحقوق طباعة - فيتناميViewDownload 
ملخص حُقوق دعت إليها الفطرة وقرَّرتها الشريعة باللغة العربية لابن عثيمين رحمه اللهفيتنامDownload 
Internal PDF Viewer
Tóm lược các quyền lợi mà bản năng kêu gọi và được thừa nhận bởi luật Shari’ah bằng tiếng Ả-rập của Ibnu ‘Uthaimin – Ro hi ma hul lo hu ta‘a laa –
FAST DOWNLOAD

Tóm lược các quyền lợi mà bản năng kêu gọi và được thừa nhận bởi luật Shari’ah bằng tiếng Ả-rập của Ibnu ‘Uthaimin – Ro hi ma hul lo hu ta‘a laa –

Scan QR Code | Use a QR Code Scanner to fast download directly to your mobile device

Downloads
Scroll to Top
Scroll to Top