په قران کریم کې د څارویو په اړه د ماشومانو پوښتنې

په قران کریم کې د څارویو په اړه د ماشومانو پوښتنې

په قران کریم کې د څارویو په اړه د ماشومانو پوښتنې

...

Read More
FileAction
ضعْ اسمَ حيوانٍ أو طيرٍ في الفراغِDownload 
بشتوViewDownload 
په قران کریم کې د څارویو په اړه د ماشومانو پوښتنېViewDownload 
Internal PDF Viewer
په قران کریم کې د څارویو په اړه د ماشومانو پوښتنې
FAST DOWNLOAD

په قران کریم کې د څارویو په اړه د ماشومانو پوښتنې

Scan QR Code | Use a QR Code Scanner to fast download directly to your mobile device

Downloads
Scroll to Top
Scroll to Top