#سه شنبه د محرم د میاشتې د عاشورا ورځ ده # 7/16/2024

#سه شنبه د محرم د میاشتې د عاشورا ورځ ده # 7/16/2024

#سه شنبه د محرم د میاشتې د عاشورا ورځ ده # 7/16/2024 #د عاشورا د ورځی د روژی نيولو فضيلت دادي چه: د تیر کال ګناهون ورباندی الله بښي (معاف کوی) لکه څنګه چې په صحیح مسلم کې ثابت دی د نهمې روژې نيول ورسره سنت دي 7/15/2024 یا یوولسم 7/17/2024 «لغة البشتو» ...

Read More
FileAction
photo_٢٠٢٤-٠٧-٠٦_٢٠-١٧-٤٤.jpgDownload
Internal PDF Viewer
#سه شنبه د محرم د میاشتې د عاشورا ورځ ده #  7/16/2024
FAST DOWNLOAD

#سه شنبه د محرم د میاشتې د عاشورا ورځ ده # 7/16/2024

Scan QR Code | Use a QR Code Scanner to fast download directly to your mobile device

Downloads
Scroll to Top