د روژي احكام

د روژي احكام

دروژي احکام: لنډه کتابچه پښتو ژبه کي: چه دکتور هیثم سرحان تالیف کړي ده، او په دي کي د فرض او مستحب روژي متعلق اهم مسائل ذکر کړي دي، کله روژه مکروه کیږي، کله حرامیږي، او دي سره د زکات الفطر او د اختر مهم مسائل هم ذکر کړي دي. ...

Read More
FileAction
د روژي احكامViewDownload 
Internal PDF Viewer
د روژي احكام
FAST DOWNLOAD

د روژي احكام

Scan QR Code | Use a QR Code Scanner to fast download directly to your mobile device

Downloads
Scroll to Top
Scroll to Top