គម្ពីគូរអានគឺជាពាក្យសម្តីដែលល្អបំផុតព្រោះគូរអានគឺជាសម្តីរបស تفسير كمبودي خمرية

គម្ពីគូរអានគឺជាពាក្យសម្តីដែលល្អបំផុតព្រោះគូរអានគឺជាសម្តីរបស تفسير كمبودي خمرية

គម្ពីគូរអានគឺជាពាក្យសម្តីដែលល្អបំផុតព្រោះគូរអានគឺជាសម្តីរបស់អល់ឡោះដែលបញ្ជូនតាមរយ:ម៉ាឡៃកាត់(ជីបរីល)ទៅអ្នកនាំសាររបស់ទ្រង់(មូហាំម៉ាត់)នៅកន្លែល(ទីក្រុងម៉ាក្កះ)និងពេលវាលា(ខែរ៉ម៉ាឌន)ល្អបំផុតថែមទងចំយប់(យប់ឡៃឡាទុលកទើរ)ហើយជាភាសារអារាបថែមទៀតផង។ អល់ឡោះជាម្ចាស់បានផ្តល់ឲ្យមនុស្សជាតិនិងជិនប្រជេងធ្វើនិងតាក់តែងឲ្យដូចគូរអានតែពួកគេគ្មានលទ្ធភាព។ហើយទ្រង់ជាអ្នកថែរក្សានិងការពាវាដោយផ្ទាល់គ្នានរណាម្នាក់អាចបំបាត់ឬបន្ថែមសូម្បីមួយតួរអក្សរ។គួរអានមាន១១៤ជំពូគចាប់ផ្តើមពីជំពួគហ្វាទីហះដល់ជំពួគអាន់ណាស។ហើយទ្រង់បានចាត់ទុកអ្នកដែលបានសូត្រវាគឺជាការគោរពសក្ការ:ចំពោះគាត់ដោយអល់ឡោះទ្រង់បានគិតមួយតួរអក្សរស្មើរនិងដប់នៃអំពើល្អ។ ...

Read More
FileAction
km_Quran_Khmer.pdfالقران كميوديViewDownload
Internal PDF Viewer
គម្ពីគូរអានគឺជាពាក្យសម្តីដែលល្អបំផុតព្រោះគូរអានគឺជាសម្តីរបស تفسير كمبودي خمرية
FAST DOWNLOAD

គម្ពីគូរអានគឺជាពាក្យសម្តីដែលល្អបំផុតព្រោះគូរអានគឺជាសម្តីរបស تفسير كمبودي خمرية

Scan QR Code | Use a QR Code Scanner to fast download directly to your mobile device

Downloads
Scroll to Top