ភាសាខ្មែរ خمير كمبودي ??

54 ភាសាខ្មែរ / បណ្ឌិត. ហៃស្សាំសារហាន خميرية كمبوديا ـអាល់អ៊ីស្លាម-វិទ្យាស្ថានស៊ុណ្ណះគ្រប់គ្រងដោយ÷បណ្ឌិតហៃសាំសារហាន
اللغة الخمرية الكمبودية

YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCoS8wO8sboZzzd0BRXx10_A

https://youtube.com/playlist?list=PLBFEt29we81Rlqu73TfPSe5DtSW6eiGv0

Facebook
https://www.facebook.com/pg/54-%E1%9E%97%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%81%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9F%82%E1%9E%9A-%E1%9E%94%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8C%E1%9E%B7%E1%9E%8F-%E1%9E%A0%E1%9F%83%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9F%86%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%A0%E1%9E%B6%E1%9E%93-%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7-104484447677991/community/

Telegram
https://t.me/Hsarhan

?https://sarhaan.com/a/%e1%9e%97%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9e%b6%e1%9e%81%e1%9f%92%e1%9e%98%e1%9f%82%e1%9e%9a-khmer-cambodian-%d9%83%d9%85%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%8a/

site
https://alsarhaan.com/khm

បណ្តិតហៃសាំពិនសារហានអតិតគ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាស្ថានអាលហារ៉មក្នុងម៉ាស្ជិតណាហ្ពីហើយជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅនៃវិទ្យាស្ថានស៊ុណ្ណះនិងគេហទំព័រផ្លូវការ
https://mahadsunnah.com
និងគេហទំព័រផ្លូវការបណ្តោយហៃសសារហាន:
http://alsarhan.com
និងគេហទំព័រលេងនិងរៀនសម្រាប់ក្មេងៗ
http://learnplaykids.com

ជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់ព្យាការីម៉ូហាំម៉ាត់ ចងក្រងសៀវភៅជាភាសារខ្មែរ

Share this book                  ជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់ព្យាការីម៉ូហាំម៉ាត់ ចងក្រងសៀវភៅជាភាសារខ្មែរ, និពន្ធដោយលោកបណ្ឌិត ហៃសាំ ពិន សារហាន ,ដែលក្តោបនៅក្នុងវាជាប្រយោគងាយស្រួល ដែលវាមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់អ្នកដែលមានការប្តេជ្ញារតិចតួចក៏ដោយ ដើម្បីយល់ដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្រ្តព្យាការី យ៉ាងហោចណាស់ក៏បានស្គាល់ប្រវត្តរូបព្យាការី ការរស់នៅរបស់គាត់ និងការចង្អុលបង្ហាញអំពីគាត់ទៅរកផ្លូវត្រឹមត្រូវ ដើម្បីអោយយើងងាយស្រួលយល់ដឹងអំពីលក្ខណ:សម្បត្តិរបស់គាត់ទាំងរូបរាងនិងអត្តចរិកគាត់ព្រមទាំងស្គាល់បណ្តាសាច់ញាតិនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់។ ហើយអ្នកនិពន្ធបានរៀបចំកាលវិភាគនិងផ្ផ្នែកនីមួយៗអមដោយសំនួរសាកល្បងនឹងមិនវែងហើយមិនខ្លីពេកដែរ។

ជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់ព្យាការីម៉ូហាំម៉ាត់ ចងក្រងសៀវភៅជាភាសារខ្មែរ Read More »

រៀនអក្សរផ្ចង់អារ៉ាប់អក្សរផ្ចង់នៃគម្ពីរគូរអាន

Share this book                  រៀនអក្សរផ្ចង់អារ៉ាប់និងជំពូកអាំម៉ានៃគួរអាន:ចងក្រងសៀវភៅជាភាសារខ្មែរ និពន្ធដោយលោកបណ្ឌិត ហៃសាំ ពិន សារហាន,នៅក្នុងន័យមួយដើម្បីបង្រៀនបន្តិចម្តងៗ,អំពីអក្សរអារ៉ាប់ចាប់អំពីសរសេរហ៊ូរ៉ុសដែលខុសប្លែកពីគ្នា ក្រោយមកអនុវត្តន៍ផ្ទាល់អំពីអត្ថបទខ្លីៗ,ហើយដូចគ្នាដែរដើម្បីបង្រៀនអោយយើងចេះអំពីអក្សរផ្ចង់អ៊ូស្មានីយ៉ះ ដែលជាអក្សរផ្ចង់ត្រូវបានគេសរសេរគូរអាននៅសម័យអ៊ូស្មានគឺសំដៅទៅលើជំពូកអាំម៉ាតែប៉ុណ្ណោះ។វានោះជាសៀវភៅដែលមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សចាស់ក្មេងនិងអ្នកដែលចាប់ផ្តើមរៀនអំពីភាសារអារ៉ាប់ ឬផ្សេងៗទៀត។ គម្ពីគូរអានគឺជាពាក្យសម្តីដែលល្អបំផុតព្រោះគូរអានគឺជាសម្តីរបស់អល់ឡោះដែលបញ្ជូនតាមរយ:ម៉ាឡៃកាត់(ជីបរីល)ទៅអ្នកនាំសាររបស់ទ្រង់(មូហាំម៉ាត់)នៅកន្លែល(ទីក្រុងម៉ាក្កះ)និងពេលវាលា(ខែរ៉ម៉ាឌន)ល្អបំផុតថែមទងចំយប់(យប់ឡៃឡាទុលកទើរ)ហើយជាភាសារអារាបថែមទៀតផង។ អល់ឡោះជាម្ចាស់បានផ្តល់ឲ្យមនុស្សជាតិនិងជិនប្រជេងធ្វើនិងតាក់តែងឲ្យដូចគូរអានតែពួកគេគ្មានលទ្ធភាព។ហើយទ្រង់ជាអ្នកថែរក្សានិងការពាវាដោយផ្ទាល់គ្នានរណាម្នាក់អាចបំបាត់ឬបន្ថែមសូម្បីមួយតួរអក្សរ។គួរអានមាន១១៤ជំពូគចាប់ផ្តើមពីជំពួគហ្វាទីហះដល់ជំពួគអាន់ណាស។ហើយទ្រង់បានចាត់ទុកអ្នកដែលបានសូត្រវាគឺជាការគោរពសក្ការ:ចំពោះគាត់ដោយអល់ឡោះទ្រង់បានគិតមួយតួរអក្សរស្មើរនិងដប់នៃអំពើល្អ។

រៀនអក្សរផ្ចង់អារ៉ាប់អក្សរផ្ចង់នៃគម្ពីរគូរអាន Read More »

ច្បាប់តមអាហារ

Share this book                  ហ៊ូកុមទាក់ទងនិងការបួស: កូនសៀវភៅតូច ជាភាសារខ្មែរនេះនិពន្ធដោយលោកបណ្ឌិត ហៃសាំ ពិន សារហាន ដែលបាននិយាយរ៉ាយរ៉ាប់នៅក្នុងវា ទាក់ទងអំពីបញ្ហារបួស ដែលវ៉ាយិបនិងស៊ូណាត់, ហើយពេលណាម៉ាក្រុះបួសនិងពេលណាហារ៉មបួស,ថែមទាំងរំលឹកអំពីប្រការដែលទាក់ទងជាមួយសឡាតរ៉យ៊ើនិងហ្សាកាត់ហ្វីត្រាស់ផងដែរ។

ច្បាប់តមអាហារ Read More »

ការពន្យល់ជាក់ស្តែង

Share this book                  សំនួរចំលើយនៅក្នុងផ្នូរទាំងបី និងរូបមន្តទាំងបួន ជាមួយនិងប្រការដែលនាំអោយខូចឥស្លាម: សៀវភៅជាភាសារខ្មែរ និពន្ធដោយលោកបណ្ឌិត ហៃសាំ ពិន សារហានដែលគ្របដណ្តប់ដោយ: 1- សំនួរចំលើយនៅក្នុងផ្នូរទាំងបី: វានោះគឺជាការនិពន្ធដែលក្តោបនៅក្នុងវាឬសគល់ដ៏ចាំបាច់ទៅលើមនុស្សគ្រប់រូបយល់ដឹងនូវអ្វីដែលត្រូវគេចោទសួរនៅក្នុងផ្នូរ និងប្រភេទៗអីហ្ពើឌះដែលអល់ឡោះបានបញ្ជារក៏ដូចជាការរៀបឬាប់អំពីកំរិតនៃសាសនា។ 2- រូបមន្តទាំងបួន វានោះគឺជាការនិពន្ធដែលសង្ខេបបញ្ចាក់រូបមន្តតៅហេតនិងការស្គាល់តៅហេត ហើយក៏មានប្រការស៊ូបហាតមួយចំនួនដែលទាក់ទងនិងពួកម៉ូសរីគួន ជាមួយចម្លើយឆ្លើយតបទៅចំពោះពួកគេអំពីប្រការស៊ូបហាតនោះ។ 3- ប្រការដែលនាំអោយខូចឥស្លាម វានោះគឺជាការនិពន្ធដោយសង្ខេបទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហារដែលធំៗ ដែលបង្ករអោយមានមហន្តរាយដល់សាសនារបស់បុគ្គលម៉ូស្លីម វានោះមានហានិភ័យខ្ពស់ដែលតែងតែកើតឡើងជារឿយៗដែលបុគ្គលម៉ូស្លីមត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់គ្នា។អ្នកនិពន្ធបានរៀបចំកាលវិភាគនិងផ្ផ្នែកនីមួយៗអមដោយសំនួរសាកល្បងនឹងមិនវែងហើយមិនខ្លីពេកដែរ។

ការពន្យល់ជាក់ស្តែង Read More »

គម្ពីគូរអានគឺជាពាក្យសម្តីដែលល្អបំផុតព្រោះគូរអានគឺជាសម្តីរបស تفسير كمبودي خمرية

Share this book                  គម្ពីគូរអានគឺជាពាក្យសម្តីដែលល្អបំផុតព្រោះគូរអានគឺជាសម្តីរបស់អល់ឡោះដែលបញ្ជូនតាមរយ:ម៉ាឡៃកាត់(ជីបរីល)ទៅអ្នកនាំសាររបស់ទ្រង់(មូហាំម៉ាត់)នៅកន្លែល(ទីក្រុងម៉ាក្កះ)និងពេលវាលា(ខែរ៉ម៉ាឌន)ល្អបំផុតថែមទងចំយប់(យប់ឡៃឡាទុលកទើរ)ហើយជាភាសារអារាបថែមទៀតផង។ អល់ឡោះជាម្ចាស់បានផ្តល់ឲ្យមនុស្សជាតិនិងជិនប្រជេងធ្វើនិងតាក់តែងឲ្យដូចគូរអានតែពួកគេគ្មានលទ្ធភាព។ហើយទ្រង់ជាអ្នកថែរក្សានិងការពាវាដោយផ្ទាល់គ្នានរណាម្នាក់អាចបំបាត់ឬបន្ថែមសូម្បីមួយតួរអក្សរ។គួរអានមាន១១៤ជំពូគចាប់ផ្តើមពីជំពួគហ្វាទីហះដល់ជំពួគអាន់ណាស។ហើយទ្រង់បានចាត់ទុកអ្នកដែលបានសូត្រវាគឺជាការគោរពសក្ការ:ចំពោះគាត់ដោយអល់ឡោះទ្រង់បានគិតមួយតួរអក្សរស្មើរនិងដប់នៃអំពើល្អ។

គម្ពីគូរអានគឺជាពាក្យសម្តីដែលល្អបំផុតព្រោះគូរអានគឺជាសម្តីរបស تفسير كمبودي خمرية Read More »

ស៊ូណាន់ អាល់ហ្វីតរ៉ោះ គុណលក្ខណៈដែលអល់ឡោះបានប្រទានសំរាប់មនុស្ស

Share this book                  سنن الفطرة: مطوية باللغة الكمبودية ، من إعداد فضيلة الشيخ الدكتور هيثم سرحان، يذكر فيها جملة من سنن الفطرة التي هي الصفات التي خلق الله الناس عليها مع ذكر الدليل عليها ស៊ូណាន់អាល់ហ្វីតរ៉ោះ ជាភាសារខ្មែរ រៀបចំដោយ សៃហ្គ បណ្ឌិត ហៃសាំ ពិន សារហាន ដែលក្នុងនោះគាត់បានលើកឡើងពី ស៊ូណាន់អាល់ហ្វីតរ៉ោះ ដែលវាជាបណ្តារលក្ខណ:ដែលអល់ឡោះទ្រង់បង្កើតមនុស្ស ជាមួយនិងការរំលឹកអំពីភស្តុតាងរបស់ពួកគេ។  

ស៊ូណាន់ អាល់ហ្វីតរ៉ោះ គុណលក្ខណៈដែលអល់ឡោះបានប្រទានសំរាប់មនុស្ស Read More »

១ ប្រ ការដែ លចាំបាច់ទៅ លើ អ្នកមូស្លីមស្គាល់វា

Share this book                  តោះយើងរៀន! សៀវភៅបកប្រែជាភាសារខ្មែ ដែលនិពន្ធដោយលោកបណ្ឌិតហៃសាំសារហានក្នុងគោលបំណងបង្រៀនកុមារមូស្លឹមអំពីគោលការណ៍នៃសាសនានិងសីលធម៌ឥស្លាមតាមរយ:វិធីសាស្ត្រដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍។ដោយរួមបញ្ចូលគ្នារវាងព័ត៌មានដែលច្បាស់លាស់នៃបទប្បញ្ញត្តិសារីអះនិងការប្រតិបត្តិរបស់កុមារក្នុងការលេងកំសាន្ត។ https://youtube.com/playlist?list=PLBFEt29we81TSXsrewXS4SsI5zFjpMt_L

១ ប្រ ការដែ លចាំបាច់ទៅ លើ អ្នកមូស្លីមស្គាល់វា Read More »

នរណាជាមូហាំម៉ាត់ហើយយើងដឹងអ្វីខ្លះអំពីគាត់?

Share this book                  من هو النبي محمّد ﷺ وماذا علمنا؟ នរណាជាមូហាំម៉ាត់ហើយយើងដឹងអ្វីខ្លះអំពីគាត់? هو الذي دافع عن حقوق كل البشر منذ 1400 عام. គាត់គឺជាអ្នកដែលការពារនូវសិទ្ធមនុស្សគ្រប់រូបតាំងពី១៤០០ឆ្នាំមកម្លេះ។ حفظ الرجال، والنساء، والصغار والضعفاء. ការពារសិទ្ធបុរសស្ត្រីក្មេងនិងអ្នកទន់ខ្សោយ។ حفظ حقوق الحيوان والنبات وحث على الاعتناء بالأرض. ការពារសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតសម្រាប់សត្វពាហនៈនិងរុក្ខជាតិហើយជំរុញឲ្យអភិរក្ស។ أمرنا بحسن الخلق ونظّم العلاقة بين الأقارب والجيران គាត់ប្រើពួកយើងឲ្យមានមាយាល្អហើយបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងបងប្អូននិងអ្នកជិតខាង។ وأسس علاقة تعايش بين المسلمين وغير المسلمين. គាត់ជាស្ថាបនិកដែលបង្កើតឲ្យមានការទំនាក់ទំនងរវាងមុស្លឹមនិងពំមែនមុស្លឹម។ ونظّم

នរណាជាមូហាំម៉ាត់ហើយយើងដឹងអ្វីខ្លះអំពីគាត់? Read More »

Scroll to Top